Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

6.3 Kształcenie zawodowe, Priorytetu VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027o nr FESL.06.03-IZ.01-014/23,

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Miasto Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza / Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora, ul. Kosmonautów 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 6.3 Kształcenie zawodowe

I. Cel projektu:

Wsparcia uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora poprzez organizację staży uczniowskich

 

II. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt w szczególności organizacji staży uczniowskich dla uczniów

 

III. Typy działań przewidziane do realizacji:

Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym

 

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie kształcenia zawodowego na terenie woj. śląskiego

c) Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.

 

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt

c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

 

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;

c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie edukacji ogólnej.

 

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

a) być sporządzone w języku polskim;

b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;

d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,

e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wraz z załącznikami

f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

· że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

· otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę

· nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS

· nie zalega z opłacaniem podatków

 

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora

b) Na podstawie decyzji Dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.

c) Od decyzji Dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora nie przysługuje odwołanie.

d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

IX. Sposób i termin składania ofert:

a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora, ul. Kosmonautów 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.3”

b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 14.06.2023 . Informacje: sekretariat@lsp.dg.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dąbrowa Górnicza , dnia 24.05.2023 r.