Wyniki egzaminu wstępnego

wyniki egzaminu

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie górniczej na rok szkolny 2022/2023, warunkiem przyjęcia do Liceum Sztuk Plastycznych jest uzyskanie przez kandydata z egzaminu wstępnego minimum 3 pkt. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie którzy uzyskali z egzaminu wstępnego najwyższą liczbę punktów – maksymalnie 6 pkt. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, jest większa niż liczba miejsc lub kandydaci uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wielodzietność rodziny kandydata, 2 pkt

– niepełnosprawność kandydata, 2 pkt

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 2 pkt – niepełnosprawność obojga rodziców   

  kandydata, 2 pkt

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,2 pkt

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,2 pkt

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.2 pkt

Ilość miejsc przewidziana do postępowania rekrutacyjnego to 84 miejsca.

Prosimy rodziców lub prawnych opiekunów o dostarczenie do szkoły stosownych dokumentów, dotyczących kryteriów powyżej, mających wpływ na proces rekrutacji kandydata. Dokumenty należy złożyć w sektetariacie szkoły do dnia 21.06.2022.